HẠT GIỐNG CÀ TÍM LAI F1 RUNAKO
HẠT GIỐNG CÀ TÍM LAI F1 RUNAKO Mới
Thời gianh sinh trưởng 60 - 65 ngày sau trồng cho thu hoạch lứa đầu tiên.
Mùa vụ thích hợp: Đông Xuân và Hè Thu. Khoảng cách: 1.3 m x (0,5 - 0,6 m). Sử dụng 10 - 15 gam hạt/1.000 m2
HẠT GIỐNG CÀ TÍM LAI F1 RUNAKO Mới
Thời gianh sinh trưởng 60 - 65 ngày sau trồng cho thu hoạch lứa đầu tiên.
Mùa vụ thích hợp: Đông Xuân và Hè Thu. Khoảng cách: 1.3 m x (0,5 - 0,6 m). Sử dụng 10 - 15 gam hạt/1.000 m2